گاهان نیوز، طیف معروف به چپ های خط امامی كه در اقتصاد با شعارهایی در راستای طبقه فرودست و در سیاست خارجی با شعار های ضد امپریالیستی كانون توجه بودند و در مجلس سوم اولین ظهور قدرت خود را داشتند، پس از فوت امام به مرور به حاشیه رانده شده و در خرداد ۷۶ با […]

گاهان نیوز، طیف معروف به چپ های خط امامی كه در اقتصاد با شعارهایی در راستای طبقه فرودست و در سیاست خارجی با شعار های ضد امپریالیستی كانون توجه بودند و در مجلس سوم اولین ظهور قدرت خود را داشتند، پس از فوت امام به مرور به حاشیه رانده شده و در خرداد ۷۶ با ظاهری كاملا متفاوت از آنچه در دهه ۶۰ دنبال می كردند، به صحنه برگشتند؛ اما این  بار با دفاع از اقتصاد آزاد، عادی سازی روابط با جهان و توسعه سیاسی. تضادهای اصلاح طلبان با وجود تفكرات چپی كه دنبال می كردند، در برخورد با هاشمی به مرور بیشتر شد؛ اما این اختلافات در میانه دهه ۸۰ به  نوعی اتحاد نانوشته میان هاشمی و خاتمی تبدیل شد. در راستای بررسی تحلیلی چپ های خط امامی و موضع اصلاح طلبان در انتخابات۱۴۰۰ گفت وگو كردیم با احمد زیدآبادی، فعال سیاسی اصلاح طلب كه مشروح آن در ادامه می آید.

 

 در مقطع كنونی تعریف اصلاح طلبان از اصلاحات چیست؟ و این جریان کدام ایدئولوژی فكری را دنبال می كند؟

اصلاح طلبان یك طیف بسیار متنوع هستند و هر كدام اصلاحات را به یك شكل تعریف می كنند و هركدام به دنبال ایدئولوژی خاص خودشان هستند؛ بنابراین نمی توان ایدئولوژی مشتركی بین آنها پیدا كرد، به جز اینكه همه حرف شان این است كه ما می خواهیم در یك روند تدریجی سیستم سیاسی را با دموكراسی آشتی دهیم، حالا اینكه دموكراسی در نظر هركدام شان چیست، محل بحث است و روش آشتی دادن شان با دموكراسی نیز محل بحث است؛ بنابراین فعلا جز همین یك جمله چیز دیگری در این باره نمی توان گفت كه رشته تسبیح اصلاح طلبی را به هم وصل كند.

 سؤالی كه جامعه در مقابل این جریان دارد، نگاه اصلاح طلبان به اقتصاد است كه ما دقیقا با طرفداران كدام فرم اقتصادی روبه رو هستیم؟ اصلاح طلبان در دهه ٦٠ به نیروهای چپ معروف بودند كه ناظر بر نگاه اقتصادی شان بود. امروز چه نگاهی به اقتصاد دارند؟

پاسخ بالا درباره نگاه اقتصادی اصلاح طلبان هم مصداق دارد. اصلاح طلبان خاستگاه شان جریان چپ دهه ۶۰ هست كه عموما به اقتصاد سوسیالیستی و دخالت دولت در اقتصاد باور داشته اند. البته این طرز فكر در آن موقع در اكثر كشورهای جهان سوم مورد قبول نیروهای مترقی و پیشگام جوامع بود؛ اما به تدریج هرچه در عرصه جهانی گرایشی به اقتصادهای باز و آزاد به وجود آمد، اصلاح طلبان نیز وقتی در سال ۷۶ دوباره به قدرت بازگشتند، دیدگاه های شان عوض شده بود و به دنبال یك دولت حداقلی و با دخالت كمتر دولت و تقویت بخش خصوصی بودند كه این هم به طور مشخص روشن نشد كه چارچوب و ابعادش چیست. البته همان موقع نیز یك گرایش طرفدار گسترش تأمین اجتماعی هم در بین اصلاح طلبان به ویژه نیرو های چپ تر بود؛ اما برخی جناح ها مانند كارگزاران از اقتصاد آزاد دفاع می كردند. در سال های اخیر نیز كه شكاف های طبقاتی افزایش پیدا كرده و مشكلات اقتصادی افزایش پیدا كرده، ظاهرا اصلاح طلبان به این فكر افتاده اند كه بحث عدالت را د ر گفتمان خود غلیظ كنند و منظورشان از عدالت نیز دقیقا روشن نیست؛ یعنی دخالت گسترده تر دولت در اقتصاد؟ این مسئله كه همیشه وجود داشته و مسبب ایجاد عدالت اقتصادی نشده یا اینكه مثلا آموزش و بهداشت را دولتی كنند كه هر كدام در این زمینه حرفی زده اند؛ بنابراین هنوز هم یك برنامه اقتصادی انسجام یافته را نمی توان به اصلاح طلبان نسبت داد و هر كدام از گروه های اصلاح طلب از یك هدف حمایت می كنند.

 اصلاح طلبان از سال ٥٧ تاكنون همواره سعی كردند كه نگاه خود را درباره موضوعات تكامل بخشند كه در این مسیر از بسیاری از كنش های دهه ٦٠ خود گذر كرده یا قبول ندارند و اصولگرایان از همین گزاره استفاده می كنند و اصلاح طلبان را متهم به خروج از ارزش های انقلاب می دانند. آیا نیروهای كنونی اصلاح طلبان را باید جدا از نیروهای خط امامی بدانیم؟

آنچه اصولگرایان به عنوان ارزش های انقلاب مطرح می كنند، همان چیزی بود كه در دهه ۶۰ نیرو های چپ كه بعدها اصلاح طلب شدند، از آن حمایت می كردند و در آن موقع اتفاقا همین اصولگرایان تقریبا مخالف تمام این حرف ها بودند و علاقه ای به صدور انقلاب نداشتند. با دخالت دولت در اقتصاد شدیدا مخالفت می كردند و خیلی هم ضد آمریكایی نبودند. این دو جناح از نظر سیاسی حدودا جای شان را به همدیگر دادند؛ بنابراین اصولگرایان با آن سابقه اساسا در موقعیتی نیستند كه بحث از ارزش هایی به میان آورند كه خودشان آن موقع با آن موافق نبودند و این رفتار جدیدی از سوی آنهاست؛ به این معنا كه اصولگرایان كه یك پایگاه اجتماعی تندرو برای خودشان دست وپا كردند و از این حرف ها دم  زدند؛ وگرنه همه از دهه ۶۰ عبور كرده اند و بازگشت به آن دوره امكان پذیر نیست. اصلاح طلبان نیز همین طورند.

  آیا اصلاح طلبان با آقای هاشمی در یك تضاد ایدئولوژیك بودند یا تجربه تاریخی دهه ٦٠ و اخراج خط امامی ها از دولت هاشمی باعث تقابل های بعدی شد؟

آقای هاشمی كه سر كار آمد، بنای تشنج زدایی با آمریكا و ایجاد تغییرات ساختاری در اقتصاد و تبدیل آن به اقتصاد آزاد را داشت. این زمانی بود كه هنوز جناح چپ به اقتصاد دولتی و مقابله با آمریكا اعتقاد داشت؛ بنابراین نوعی تضاد ایدئولوژیك بین شان پیش آمد. هاشمی چون با افكار اینها همراهی نداشت و در عین حال چپ ها را مخل برنامه هایش می دانست، برای حذف چپ ها با جناح راست ائتلاف كرد و موفق هم شد؛ بنابراین در ابتدا این داستان به یك نوع تعارض ایدئولوژیك برمی گشت؛ اما به مرور زمان هم هاشمی با جناح راست مشكل شدید پیدا كرد و آنها كه داشتند ایدئولوژی چپ های دهه ۶۰ را در خودشان بازتولید می كردند، هاشمی را متهم به عادی سازی روابط با غرب و خروج از ارزش های انقلاب كردند؛ بنابراین هاشمی در دوره ای بین این دو جناح قرار گرفت و كم كم گرایشی به جناح چپ پیدا كرد و زمانی كه دولت اصلاح طلب شد، از شعار های قبلی دور شدند و به دیدگاه های هاشمی در اقتصاد و سیاست خارجی نزدیك شدند؛ اما در حوزه دموكراسی با هاشمی مشكلاتی داشتند كه در روند تحول اوضاع روال فراز و نشیب داری بین شان پیش آمد؛ اما نهایتا اصلاح طلبان و هاشمی بعد از روی كار آمدن احمدی نژاد به هم رسیدند و در یك جناح قرار گرفتند.

  اصلاح طلبان در دهه ٦٠ درباره سیاست و فرهنگ نگاه بسته ای داشتند یا در ماجرای تسخیر سفارت برخی از اصلاح طلبان از مواضع خود ابراز پشیمانی می كنند. این تحول در سیاست ورزی و قرائت از تاریخ را باید تكامل فكری در نظر گرفت یا شكست؟

این تجدیدنظر اصلاح طلبان درباره رفتارهای گذشته شان یك امر مثبت است و نوعی تحول فكری را در آنها نشان می دهد و ربطی به شكست ندارد. آن سیاست ها البته با شكست مواجه شده؛ اما همین  كه اصلاح طلبان بر آنها بر خلاف جناح مخالف شان اصرار نمی كنند، نوعی پیشرفت محسوب می شود و ربطی به شكست ندارد.

  چرا نیروهایی كه با شعار دفاع از پا برهنگان مجلس سوم را فتح كردند، در خرداد ٧٦ آن چنان طبقه متوسط جامعه هدف شان شد كه احمدی نژاد توانست به راحتی طبقه فرودست را به نفع خود بسیج كند؟ رابطه اصلاح طلبان با طبقه فرودست در این سال ها دستخوش چه تغییراتی شده است و اصلاح طلبان نسبت خود را با طبقه فرودست چه تعریف می كنند.

وقتی گروهی شعار دموكراسی را به عنوان مسئله اول خودش مطرح می كند، طبیعتا پایگاه اجتماعی اش نیز طبقه میانه قرار می گیرد؛ چون این طبقه هست كه معمولا نیروی حامل دموكراسی است و برایش در صحنه حاضر می شود؛ اما یك گروه سیاسی نباید به یك طبقه خاص توجه كند و باید نگاه فراطبقاتی داشته باشد و منافع تمام كشور را به عنوان كل ملت ایران تأمین كند و طبیعتا شعار حمایت از پابرهنگان چون به یك نوع تعارض طبقاتی در ایران دامن می زد، شعار خوبی نبود. شعار باید رفاه و رونق برای همه مردم و رفع محرومیت ها و ایجاد یك نظام تأمین اجتماعی مقبول برای اقشار پایین جامعه باشد؛ بنابراین آن شعارها كه درست نبود و دامن زدن به تضاد كاخ نشینان و پابرهنگان درست نبود؛ اما اینكه آنها به هر حال به طبقه متوسط متوسل شدند، به خاطر شعار دموكراسی است و فقط از این طریق تقویت پیدا می كنند.

  پس از اعتراضات دی  ۹۶ و آبان ۹۸ به  نظر می رسد نارضایتی عمومی دامن گیر اصلاح طلبان نیز شده و تقسیم بندی های پیشین درباره طبقه فرودست و متوسط اعتبار خود ر ا از دست داده است. اصلاح طلبان در مقطع كنونی با توجه به شرایط روز برای جلب نظر عموم مردم چه باید بكنند؟

اصلاح طلبان به دلیل حمایت از آقای روحانی و نداشتن چشم اندازی درباره مشكلاتی كه دولت دوم او با آن روبه رو شد، فعلا توان تأثیرگذاری عمده را از دست داده اند و اعتبارشان در بین طبقات مختلف از بین رفته است و در شرایط حاضر كار خاصی نمی توانند بكنند و به  نظر من باید مقداری از قدرت سیاسی كناره بگیرند و موقعیت خودشان را در متن اجتماع تقویت و خودشان را به روز كنند، برنامه های ملی برای همه طبقات داشته باشند كه این زمان بر هست؛ اما اینكه یك دفعه بخواهند كاری كنند كه همه چیز سر جای اولش برگردد، فعلا امكان پذیر نیست و اصرار بر این مسئله نیز وضعیت را بدتر می كند؛ یعنی حضور در انتخابات و دادن شعارهای رادیكال كمك خاصی به آنها نمی كند. اصلاح طلبان تصمیمات غلطی و زمان را از دست داده اند و برای رسیدن به یك موقعیت جدید نیاز به زمان طولانی است.

  به عنوان سؤال پایانی به انتخابات ١٤٠٠ بپردازیم. اصلاح طلبان كه پیروزنشدن ناطق نوری در ٧٦ را افتخار خود می دانند، چرا به نقطه ای رسیدند كه اگر آقای ناطق تمایل داشته باشد در انتخابات نامزد شود، به احتمال زیاد از او حمایت می کنند؟ آیا انتخابات برای اصلاح طلبان در شرایط فعلی راهبرد سیاسی برای حفظ موجودیت سیاسی و حضور در قدرت رسمی محسوب می شود یا اینكه باید با پیروزی در انتخابات به بازآفرینی پایگاه اجتماعی خود بپردازند؟

اینكه چرا اصلاح طلبان زمزمه كاندیدا شدن ناطق را مطرح می كنند، هم به دلیل شكست هایی  است كه در این مدت خورده اند و هم به دلیل تغییری است كه در برخی از افراد جناح راست سابق از جمله ناطق نوری به وجود آمده است. در واقع با كسانی كه سابقه راست و چپ در تاریخ جمهوری اسلامی داشته اند، در دولت احمدی نژاد برخورد شد و همه را از خود ناراضی  كرد و از قدرت به حاشیه برد. وقتی شما به حاشیه می روید، افكارتان نیز عوض می شود؛ بنابراین این فقط اصلاح طلبان نبودند كه به سمت ناطق رفتند. ناطق هم به اندازه ای به این سمت آمده و از آن گرایش های   قدیم خودش  فاصله گرفته كه این یك امر دوجانبه و بر اثر تغییرات در دو سو و شكست ها و پیشرفت نکردن اجتماعی و نوعی عقب گرد به قبل نیز محسوب می شود.

 

  • منبع خبر : روزنامه شرق