احمد زیدآبادی
اصولگرایان جای اصلاح‌طلبانِ دهه ۶۰ را گرفته‌اند 23 دی 1399
گفت‌وگو با احمد زيدآبادي

اصولگرایان جای اصلاح‌طلبانِ دهه ۶۰ را گرفته‌اند

گاهان نیوز، طیف معروف به چپ های خط امامی كه در اقتصاد با شعارهایی در راستای طبقه فرودست و در سیاست خارجی با شعار های ضد امپریالیستی كانون توجه بودند و در مجلس سوم اولین ظهور قدرت خود را داشتند، پس از فوت امام به مرور به حاشیه رانده شده و در خرداد ۷۶ با […]