اقتصاد بدون نفت
 اداره کشور بدون تکیه به نفت دستاورد مهم و مثبت در اقتصاد 14 آبان 1399
توییت عطاالله مهاجرانی:

 اداره کشور بدون تکیه به نفت دستاورد مهم و مثبت در اقتصاد

 اداره کشور بدون تکیه به نفت دستاورد مهم و مثبت در اقتصاد