بارش شهابی کوادرانت
بارش شهابی ربعی 13 دی 1399

بارش شهابی ربعی

بارش شهابی ربعی که به آن بارش شهابی کوادرانت و بارش شهابی نطاق هم گفته‌اند یکی از پربارترین بارش‌های شهابی سال است.