بیمه دندان
لزوم حمایت بیمه از دندانپزشکی 23 دی 1399

لزوم حمایت بیمه از دندانپزشکی

 با توجه به قدرت اقتصادی مردم وضعیت مراجعان چگونه است؟