حمیدرضا آصفی
باید از فضای جدید امریکا استفاده کنیم 20 آبان 1399
حمیدرضا آصفی، سخنگوی پیشین وزارت خارجه

باید از فضای جدید امریکا استفاده کنیم

حمیدرضا آصفی، سخنگوی پیشین وزارت خارجه معتقد است در برابر جابه جایی قدرت در کاخ سفید نه باید ذوق زده شویم و نه دچار افراط و تفریط بلکه باید متناسب با اتفاق افتاده سیاست و تاکتیک خود را  با این رویداد تنظیم کنیم.