خرید در شرایط کرونا
حراج جان آدمی زیر ۳۹ هزار تومان+ ویدئو 26 آبان 1399

حراج جان آدمی زیر ۳۹ هزار تومان+ ویدئو

اگر این ویدئو صحت دارد و برای امروز 24 آبان است.