درنا سیبری
احیای درنای سیبری، مفید یا بیهوده کاری 13 آبان 1399

احیای درنای سیبری، مفید یا بیهوده کاری

فریدونکنار زیستگاه زمستان‌گذرانی درنای سیبری غربی است. اکنون فقط یک درنای نر به نام «امید» از جمعیت آن باقیمانده است.