روزنامه نگاری
یک کمپین – ۴ ضلع 18 آبان 1399
مجید رضائیان

یک کمپین – ۴ ضلع

اساساً مسئولیت اجتماعی شهروندان در ابتدای هر امری باید ارزیابی شود.