سرباز
سيلي برچهره قانون 05 بهمن 1399
نماينده اصولگراي مجلس، سرباز وظيفه راهنمايي و رانندگي را مورد ضرب و شتم قرار داد

سيلي برچهره قانون

صداي سرباز راهنمايي و رانندگي مي‌لرزد و در ميان هياهوي عابراني كه در حمايت از او فرياد مي‌زنند و بوق ماشين‌هاي معترض، مي‌گويد در حالي كه مي‌خواسته جلوي عبور ماشين «نماينده مجلس» از خط ويژه را بگيرد، آقاي نماينده به او سيلي زده است؛