صادق تبریزی
اثری کمتردیده شده از «صادق تبریزی» در حراج بونامز 23 آبان 1399
مکتب ایرانی که پس از نیم قرن همچنان می‌درخشد

اثری کمتردیده شده از «صادق تبریزی» در حراج بونامز

اثری کمتردیده شده از «پیشگام مکتب سقاخانه» چهارم آذر در حراج بونامز به فروش گذاشته می‌شود.