ظروف سلادون
«سلادون»های تاریخی از چین برگشتند 19 آبان 1399

«سلادون»های تاریخی از چین برگشتند

«ظروف سلادون» موزه ملی ایران که در کشور چین و در قالب نمایشگاهی با نام «سلادون‌های لونگ چوان و جهانی شدن» به نمایش درآمده بود، به موزه مادر کشور برگشت.