فیودور داستایفسکی
زادروز فیودور داستایفسکی رمان نویس شهیر روس 22 آبان 1399

زادروز فیودور داستایفسکی رمان نویس شهیر روس

فیودور میخائلوویچ دوستایِوسکی معرف به داستایفسکی نویسندهٔ مشهور و تأثیرگذار اهل روسیه بود.