مدیریت کرونا
زیرساخت های نظام سلامت باید بازنگری شود 30 آذر 1399
وزیر بهداشت در دیدار رییس بنیاد مستضعفان:

زیرساخت های نظام سلامت باید بازنگری شود

وزیر بهداشت گفت: امروز در نقطه بسیار مطلوبی از مدیریت کرونا قرار داریم.