مدیریت یکپارچه
آلودگی هوا و حکمروایی یکپارچه شهری 25 دی 1399

آلودگی هوا و حکمروایی یکپارچه شهری

آلودگی هوای شهری که هر‌از‌چندی در پاییز و زمستان با سرد‌شدن زمین شهرها، وارونگی هوا را ایجاد می‌کند، یکی از چالش‌های مداوم شهرهای بزرگ ایران شده است.