سم داران بزرگ جثه در سراسر دنيا با بحران كاهش جمعيت و تخريب زيستگاه مواجه هستند. از دست رفتن زيستگاه ها براي آنها و حفاظت از سم داران براي پژوهشگران، يكي از بزرگ ترين چالش هاي پيش روي مديريت حيات وحش در دهه هاي اخير محسوب مي شود.

گاهان نیوز، گوزن قرمز خزري يا مرال (Caspian Red deer, Cervus elaphus maral) كه زيستگاهش جنگل هاي هيركاني و قفقاز است؛ در كشورهايي نظير گرجستان، ارمنستان، تركيه، كريمه و ايران پراكنش دارد. اين حيوان يكي از شاخص ترين سم داران درشت جثه در شمال كشور محسوب مي شود كه سال هاست با كاهش جمعيت به واسطه شكار غيرقانوني و تخريب زيستگاه روبه رو شده است. با اين وجود مقاله علمي جامعي كه همزمان نقش تركيبي اثرات پاسگاه هاي محيط باني و فاكتورهاي سيماي سرزمين بر اندازه جمعيت مرال را مدنظر قرار داده باشد، وجود ندارد. به تازگي مقاله اي درباره حفاظت از مرال و وضعيت آن در شمال ايران در مجله <<تنوع زيستي و حفاظت>> منتشر شده است كه وضعيت جمعيت هاي مرال را در عرصه مناطق چهارگانه، شكار ممنوع و مناطق آزاد سه استان شمالي ايران (گيلان، مازندران و گلستان) تشريح مي كند. مروري بر اسامي ۱۵ نويسنده اين مقاله (آقايان شيركو شكري، عباس جعفري، كوروس ربيعي، احسان هادي پور، حسين علي نژاد، تورستن زپنفلد، مبين صوفي، علي قشقايي، محسن احمدپور، بهرام زهزاد، بهرام كيابي، كريس پاوي، نيكو بالكن هول، ماتياس والترت و محمود صوفي) نشان مي دهد كه جمعي از اساتيد دانشگاهي، كارشناسان سازمان حفاظت محيط زيست و پژوهشگران مستقل شناخته شده ايراني، آلماني و استراليايي گردهم آمده اند تا ارزيابي جامع از فراواني جمعيت، متغيرهاي زيستي، مدل سازي هاي زيستگاهي و ارتباطات زيستگاهي انجام دهند و در آخر هم پيشنهادهايي علمي و عملي براي بهبود وضعيت حفاظتي اين زيرگونه مطرح كرده اند كه اميدواريم تا زمان براي مرال باقي است، در برنامه ها و تلاش هاي حفاظت حيات وحش مورد توجه قرار گيرد. روزنامه اعتماد با توجه به اهميت مساله در ابتدا گفت وگويي با شيركو شكري، نويسنده اول اين مقاله داشته كه در ادامه مي خوانيد و در انتهاي اين گفت وگو توجه شما را به صحبت هاي آقاي دكتر محمود صوفي، پژوهشگر پسادكتري دانشگاه گوتينگن آلمان جلب مي كنيم.

گوزن قرمز يا مرال را براي مخاطبان ما چگونه توصيف مي كنيد؟ چه فرقي بين گوزن زرد و گوزن قرمز وجود دارد؟

گوزن قرمز از نياي خود گوزن زرد در اواخر دوره ميوسن در آسياي ميانه جدا شد و تكامل يافت. اين گونه از مركز ايران و راه قفقار به سمت اروپا پراكنده شده است. جمعيت مرال در اروپا وضعيت عادي دارد و در آذربايجان و ارمنستان كه به دليل شكار غيرمجاز منقرض شده بود نيز معرفي مجدد شده. ارتباط جمعيت هاي مرال ايران و اروپا هم از طريق قفقاز برقرار بوده است. اكنون اين مطالعه نشان مي دهد كه متاسفانه جنگل هاي استان گيلان به خصوص منطقه حفاظت شده ليسار كه نقش ارتباط دهنده بين ايران با قفقاز دارد، كارايي خود را به دليل بالا بودن فشار انساني از جمله حضور دام و فقدان پاسگاه هاي محيط باني فعال از دست داده است. همچنين كريدورهاي ارتباطي منطقه حفاظت شده ليسار با گشت رودخان (و در ادامه به سمت استان مازندران) كاملا قطع شده است. همين وضعيت بين جمعيت هاي مرال مينودشت و علي آباد كتول صادق است و اين جمعيت ها از هم مجزا شده اند، همين طور مطالعه اخير آرش قدوسي و همكارانش درباره كريدور (گذرگاه) پلنگ ايراني در البرز شرقي نيز نتايج مشابهي داشته است.

مجموع اين عوامل سبب شده كه مرال در ايران در خطر انقراض باشد، در حالي كه امروز مرال در اروپا در وضعيت كمترين نگراني قرار دارد. اين را هم اشاره كنم كه به جمعيت هايي مانند مرال در ايران اصطلاحا جمعيت هاي انتهاي پراكنش گفته مي شود كه نيازمند حفاظت موثرتر و جدي تر هستند.

با مرور اسامي نويسندگان متوجه مي شويم ارتباط مثبتي ميان كارشناسان سازمان محيط زيست و محققان حوزه دانشگاهي ايجاد شده ؟

همكاري كارشناسان سازمان حفاظت محيط زيست و محيط بان ها در مناطق حفاظت شده با محققان حوزه حفاظت حيات وحش، يكي از دستاوردهاي مثبت اين پژوهش است. بيشتر مطالعاتي كه تا امروز در رابطه با مدل سازي زيستگاه در مقياس هاي بزرگ همانند جنگل هيركاني انجام شده، بر داده هاي حضور تاكيد داشته يعني حضور گونه هاي مختلف بدون طراحي مطالعه اوليه جهت برداشت اين داده ها، صورت گرفته كه اين كار معمولا باعث سوگيري مطالعه مي شود. مطالعه حاضر در ادامه رساله دكتري محمود صوفي بوده و لذا به واسط ارتباط بسيار خوب با كارشناسان و محيط بانان سازمان محيط زيست، سهم قابل توجهي از داده هاي جمعيتي پژوهش حاضر با همكاري و مساعدت ادارات كل محيط زيست در سه استان شمالي به دست آمده است.

سنگ بناي اوليه براي انجام اين پايش گسترده روي جمعيت مرال چه بود؟

من سال ۹۳ از دانشگاه تهران (پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج) در رشته كارشناسي ارشد محيط زيست فارغ التحصيل شدم. بعد از فارغ التحصيلي خوشبختانه با دوستاني مانند آقاي محمود صوفي آشنا شدم و اين امكان برايم مهيا شد كه ارتباطم را هم با فضاي اجرايي و هم با فضاي دانشگاهي حفظ كنم. آقاي صوفي براي رساله دكتري، جنگل هيركاني شمال كشور را در ۲۱ منطقه و ۳ سال پياپي (۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷) در فصول مختلف پايش كردند. مرال يكي از گونه هايي بود كه آقاي صوفي در مطالعاتش مدنظر قرار داده بود. او در مقاله اي كه سال ۲۰۱۸ ميلادي منتشر كرد، به اين نتيجه رسيد كه دام و شكار مهم ترين عامل تهديدكننده جمعيت پستانداران بزرگ جثه در جنگل هاي هيركاني هستند. بعد از چاپ اين مقاله بر آن شديم كه مساله را از ديدگاه مدل هاي زمين سيما هم بررسي كنيم. البته يكي از مزيت هاي مطالعه حاضر اين بود كه استاد پيشكسوت بوم شناسي حيات وحش آقاي دكتر بهرام كيابي در سال ۱۹۷۷ در رساله دكتري خود وضعيت جمعيت ها، زيست شناسي و بوم شناسي مرال در پارك ملي گلستان را بررسي كرده بودند. پايشي كه ايشان آن زمان از جمعيت مرال انجام داده بودند، به نوعي از سنگ بناهاي اصلي مقاله اخير است و باعث شد بتوانيم پايداري جمعيت مرال در كل گستره جنگل هيركان را برآورد كنيم.

مهم ترين تغييري كه جمعيت مرال از سال ۱۹۷۷ تاكنون در هيركاني داشته، چيست؟

براساس برآوردي كه انجام شد، متوسط جمعيت مرال امروز در جنگل هيركاني بين ۷۴۷ راس (۶۰۴ تا ۸۹۰ فرد) است و اين نشان مي دهد كه نسبت به سال ۱۹۷۷، نزديك ۶۰درصد كاهش جمعيت داشته است. همچنين براساس ارزيابي هاي انجام شده، دريافتيم تنها ۶درصد كل جنگل هيركاني به مساحت هزار و پانصد كيلومتر مربع از ارزش حفاظتي بالا براي مرال برخوردار است. تصور كنيد كه نزديك ۱۸ هزار كيلومتر مربع مساحت كل جنگل هاي هيركاني است و تنها هزار و ۵۰۰ كيلومتر مربع زيستگاه مطلوب براي مرال داريم. البته قسمت هايي هم هست كه وضعيت در آنها نسبتا خوب است كه اگر بخواهيم آن عرصه ها را هم درنظر بگيريم، در كل ۶ هزار هكتار يعني يك سوم هيركان براي حفاظت از اين گونه از مطلوبيت نسبي برخوردار است.

محدوده هاي مناسبي كه شما در ارزيابي به آنها رسيده ايد، كدامند؟

از نقاط قوت ديگر اين مطالعه بهره گيري از داده هاي حضور و جمعيت باهم بود، چيزي كه در مطالعات قبلي به خصوص در ايران خلأ آن احساس مي شد. اين رويكرد به مراتب خطاي نمونه برداري كمتري دارد. بر اين اساس در حال حاضر مهم ترين مناطق حضور مرال، گلستان و البرز مركزي است.

وضعيت مرال در پارك ملي گلستان هم چندان مناسب نيست، درست است؟

براساس مطالعه محمود صوفي و همكاران در سال ۲۰۱۷، بعد از منطقه حفاظت شده البرز مركزي، دومين جمعيت بزرگ مرال كشور در پارك ملي گلستان وجود دارد.

متوسط جمعيت برآورد شده مرال در گلستان، ۲۵۷ فرد (۹۱ تا ۴۲۳ فرد) است كه با استفاده از روش مواجهه تصادفي به دست آمده است. با توجه به پژوهش هاي آقايان صوفي و كيابي در پارك ملي گلستان، جمعيت امروز مرال نسبت به ۴۰ سال قبل ۶۹ درصد كاهش را نشان مي دهد.

دليل اين كاهش جمعيت در گلستان چيست؟

در چهار دهه اخير، در روستاها و شهرهاي شهرستان مينودشت افزايش زمين هاي كشاورزي و جمعيت انساني به چشم مي خورد. اين تغييرات باعث تخريب زيستگاه و قطع ارتباط جمعيت مرال در گلستان با جمعيت مرال در علي آباد شده است. آقاي كيابي در سال ۱۹۷۷، جمعيت مرال در منطقه شكار ممنوع نيشك (مينودشت) را حدود ۴۰۰ راس برآورده كرده بود. حال آنكه نتايج مطالعه ما نشان مي دهد كه مرال در نيشك احتمالا به طور محلي منقرض شده است، در نتيجه با ناديده گرفتن منطقه نيشك كه نقش كريدور (گذرگاه) را براي مرال دارد، ارتباط گلستان با مناطق غربي هيركان دچار اختلال شده است. مطالعه ما اين هشدار جدي را مي دهد كه وضعيت پويايي جمعيت مرال در پارك ملي گلستان شكننده است و بايد ارتباط آن با ساير مناطق هيركان به طور كلي براي حيات وحش برقرار شود.

در مورد اهميت پاسگاه هاي محيط باني هم كه در مقاله تان اشاره كرده ايد، بيشتر بگوييد.

ما در اين مطالعه رابطه ميان جمعيت علفخواران و پاسگاه هاي محيط باني در تلفيق با معيارهاي زمين سيما را بررسي كرديم. بررسي اين دو عامل نشان داد كه افزايش پاسگاه هاي محيط باني بر فراواني جمعيت مرال اثر مثبت دارد.

اين نقاط اختلاف در چه زيستگاه هايي بيشتر مشخص است؟

منطقه حفاظت شده ليسار در شهرستان تالش، استان گيلان، يك منطقه حفاظت شده است كه در مناطق جنگلي فاقد پاسگاه محيط باني است. ضروري است كه توزيع پاسگاه ها در مناطق حفاظت مورد توجه قرار گيرد و تعادلي در تخصيص محيط بان ها و پاسگاه هاي محيط باني در مناطق برقرار شود.

جمع بندي شما اين است كه نحوه حفاظت از زيستگاه ها توسط سازمان ، تاثير بسزايي در پايداري جمعيت مرال دارد؟

بله دقيقا همين طور است. مرال گونه اي است كه اغلب توسط شكارچي هاي غيرمجاز شكار مي شود، درنتيجه جايي كه محيط بان نباشد، مرال بيشتر شكار مي شود. ما مناطق حفاظت شده زيادي در هيركان داريم كه شكارچيان غيرمجاز در آنها مرال ها را به راحتي شكار مي كنند، چراكه پاسگاه محيط باني فعالي نيست كه بخواهد جلوي شكار غيرمجاز را بگيرد.

ترجيح زيستگاهي مرال به چه شكل است؟

آناليز داده ها نشان داد كه مرال ها بيشتر در مناطقي حضور دارند كه درجه حفاظت آنها بالاتر است. ارتفاع فاكتور بعدي است كه در حضور گونه موثر است. به دليل افزايش فشار ناشي از فعاليت هاي انساني در مناطق پايين دست، مرال ها به حضور در ارتفاعات بالاتر تمايل بيشتري دارند. ضمنا براساس بررسي ها مشخص شد كه مرال ارتفاعات بالاي ۱۵۰۰ متر را ترجيح مي دهد.

جمعيت ميانگين ۷۴۷ با حدود اطمينان (۸۹۰ الي ۶۰۴) راس مرال در ايران را بايد يك زنگ خطر جدي فرض كرد، درست است؟

بله؛ مهم ترين چيزي كه بايد بگويم اين است كه ما در حفاظت از حيات وحش ديدگاه كلان و شبكه اي نداريم. به عنوان مثال وضعيت گونه ها را فقط در ايران مي بينيم، در حالي كه گونه هاي جانوري فارغ از مرزهاي جغرافيايي زيست مي كنند. اگر بنا داريم كه جمعيت هاي مرال ايران پويا بمانند، نياز است كه ارتباط كريدورهاي بين ايران و قفقاز برقرار شود. پيشنهاد ما اين است كه با توجه به وضعيت بحراني مرال در ايران، يك همكاري بين ايران و آذربايجان براي حفاظت از مرال شكل بگيرد. در مجموع ما بايد موضوع حفاظت فرامرزي (Transboundary Conservation) را جدي تلقي كنيم. موضوع ديگر مناطقي هستند كه با عنوان شكار ممنوع حفاظت مي شوند اما متاسفانه اهميت چنداني تاكنون به آنها داده نشده است. در حالي كه همين مناطق مانند منطقه چلاو در مازندران ارزش حفاظتي چند برابري نسبت به مناطق ديگر دارند. منطقه شكار ممنوع چلاو در شهرستان سوادكوه استان مازندران، اكنون نقش ارتباط دهنده جمعيت هاي اصلي مرال را ايفا مي كند.

 

  • نویسنده : فرناز حيدري
  • منبع خبر : روزنامه اعتماد