در اين يادداشت نسبت به نفوذ كساني هشدار داده‌‌ شده كه در قالب «ثروتمندان خيّر» و «جن‌گيرها و كهانت‌ورزان فاسد» به بيوت روحانيون و مسوولان راه پيدا مي‌كنند

از روايت عجيب كاظم صديقي در مورد غسل آيت الله محمدتقي مصباح يزدي نزديك به ۲۰ روز مي گذرد اما اين بار روايت تازه يك عضو اصولگراي مجمع تشخيص مصلحت نظام از غسال پدر معنوي پايداري ها نشان مي دهد كه اين سبك و سياق از نگاه و رويكرد و نگرش هاي متكي به ماورالطبيعه تا كنه و بنه برخي << روحانيون سرشناس>> نفوذ كرده است؛ مسائلي كه حتي در ميان روحانيون و علما هم مشهور است كه بايد درمورد آن محافظه كارانه رفتار كرد و سخن گفت. چهارم بهمن در سايت <<الف>> يادداشتي با عنوان <<ثروتمندان ناشناس، خطري براي زمامداران و روحانيون سرشناس!>> و به قلم احمد توكلي و حسين رجايي، رييس هيات مديره و معاون آموزش سازمان مردم نهاد ديد بان شفافيت و عدالت منتشر شد. فارغ از اينكه نگارش يك يادداشت با نام دو نفر به عنوان نگارنده در مطبوعات چندان مرسوم نيست، در اين يادداشت از ماجراي نقل شده از سوي كاظم صديقي در مورد غسال مصباح يزدي استفاده شده بود تا نسبت به نفوذ كساني هشدار داده شود كه يا در قالب <<ثروتمندان خيّر>> به بيوت علما و روحانيون راه پيدا مي كنند و حتي راه شان به <<تمشيت امور بارگاه امام هشتم>> نيز باز مي شود يا <<شبكه بزرگ و تو در تويي از ارتباطات با مسوولان عاليرتبه و روحانيون سرشناس>> دارند و <<جن گيرها و كهانت ورزان فاسد>> در تصميم سازي هاي شان نقش ايفا مي كنند. در روايت كاظم صديقي از غسل ميت آيت الله مصباح يزدي كه از شبكه قرآن صداوسيما پخش شد، غسال آيت الله مصباح يزدي همان غسال آيت الله حق شناس معرفي و گفته شد كه او را در خانه غسل داده اند. نگارندگان يادداشت مذكور با توجه به كدي كه كاظم صديقي در سخنانش داده و نام هايي كه آورده مدعي شده اند كه اين فرد <<رضا مطلبي كاشاني>> است. او را يك <<ابرسرمايه دار>> معرفي مي كنند كه نامش چندي پيش براي <<عليرضا پناهيان>> حاشيه هايي ايجاد كرده بود. سيدرضا مطلبي كاشاني همان مالك تك ماكارون است كه رابطه اش با پناهيان تابستان امسال و با انتشار اسنادي از سوي ياشار سلطاني علني و رسانه اي شد. اسنادي كه نشان مي داد رضا مطلبي كاشاني سرمايه دار بزرگ ايراني ساكن كانادا، املاك و موقوفه هايي را كه در تصرف داشته در اختيار برخي روحانيون سرشناس از جمله پناهيان و همچنين ابوترابي ، امام جمعه تهران قرار داده و حتي عضو هيات امناي آستان قدس است؛ نكته اي كه در يادداشت توكلي و رجايي نيز به آن تلويحا اشاره شده است. در اين يادداشت مطلبي سرمايه داري داراي <<شبكه بزرگ و تو در تويي از ارتباطات با مسوولان عاليرتبه و روحانيون سرشناس>> توصيف شده است. او اگرچه چهره سياسي نيست اما نام برخي از چهره هاي سياسي در كنار او در خيريه هايي كه عضويت دارد ديده شده است. همان زمان كه نام او در كنار عليرضا پناهيان مطرح شد رسانه ها گزارش كردند كه او با چهره هايي چون مرتضي نبوي، سيد مصطفي ميرلوحي و ابراهيم انصاريان از نزديكان مهدوي كني در بنياد خيريه غدير يا با كساني چون مجتبي رحماندوست و حبيب الله بوربور در مجمع خيرين اميد كشور همكاري داشته و نام او در كنار چهره هايي چون عليرضا زاكاني نيز مطرح شد. همچنين رييس هيات مديره ديد بان عدالت و شفافيت در اثناي اين يادداشت از شخصي به نام <<عليرضا موحدي>> كه از متهمان پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان با <<بدهي چند صد ميلياردي به بانك سرمايه>> بوده، به عنوان شاهد مثال نام برده كه در <<لباس فردي دست به خير>> در راستاي <<گسترش دين و كمك به اقشار ضعيف>> از هيچ كمكي <<به برخي وعاظ مشهور تهران>> دريغ نداشته است. دو روز بعد از انتشار خبر يعني ششم بهمن علي مصباح يزدي، فرزند محمدتقي مصباح يزدي ادعاي مطرح شده در اين يادداشت را رد كرد و نوشت: <<آقاي توكلي اشتباه مي كنند و اين اطلاعات غلط است.

بنده اين موضوع را تاييد نمي كنم. فردي كه مدنظر ايشان و ديگران است غسال حاج آقا نبودند.>> با اين حال در پايگاه خبري <<الف>> بار ديگر يادداشتي ۳ بندي عطف به يادداشت قبلي نوشته شد كه توضيح داده بود شناسايي غسال مورد نظر براساس اطلاعات صريحي است كه از زبان كاظم صديقي در رسانه ملي بيان شده است. همچنين در اين يادداشت تاكيد شده بود كه حتي اگر خبر نقل شده درست هم نباشد در تغسيل آيت الله حق شناس در منزل فرد مذكور و با مشاركت او شكي نيست. در پايان اين يادداشت نيز آمده كه <<به همين دليل در هشدار ما و لزوم توجه بزرگان، زمامداران و علما هيچ خللي وارد نمي شود. اين خيرخواهي را بپذيريد و فريب كساني را نخوريد كه مي خواهند در سايه بزرگ كردن يك موضوع فرعي (كه مسبب آن نيز ما نبوديم) اصل موضوع را در سايه قرار دهند.>> در واقع اگرچه پسر مصباح يزدي تغسيل پدرش در خانه مطلبي كاشاني كه گفته مي شود خانه اي ميلياردي و مجلل است را رد كرده اما اصل ماجرا كه در يادداشت دوم نيز به آن اشاره شده، نشان مي دهد نام رضا مطلبي كاشاني كه سابقه مالي مطهري هم ندارد در كنار نام بسياري از سياسيون و روحانيون سرشناس و متنفذ ديده مي شود؛ موضوعي كه قطعا سوالاتي را در مورد ارتباطات مالي آنها با يكديگر به وجود مي آورد. فارغ از ماجراي فساد مالي در قالب و پوشش خيّر و خيريه كه توكلي مدعي شده، ماجراي جن گيري نيز روايتي جالب و مسبوق به سابقه است. در يادداشت مذكور تاكيد شده كه بررسي پرونده هايي از اين دست در ديد بان شفافيت و عدالت نشان مي دهد كه <<جن گيرها و كهانت ورزان فاسد>> در سال هاي اخير در <<اتخاذ تصميمات مرموزانه و ناكارآمدساز و جورافزاي برخي از مسوولان و سرشناسان>> دست داشته اند و <<افرادي در لباس تاجران خير و متدين>> به دنبال نفوذ بر علما و مسوولان هستند و از طريق <<غصب املاك ديگران يا اجاره موقوفات>> به ثمن بخس صورت گرفته و در <<نگهداري از صدها كودك معلول يا ساخت حوزه هاي علميه>> به كار گرفته مي شود.
اين البته اولين بار نيست كه بحث جن گيري و ارتباط با جن گيران در فضاي سياسي و ميان سياستمداران مطرح مي شود. پيش از اين چنين اظهاراتي در خفا و در مورد برخي مسوولان و روحانيون مطرح مي شد اما از زمان محمود احمدي نژاد اين روايت ها راه به رسانه ها باز كرد و علني شد. موضوع رمالي و جادو جنبل در دولت دوم احمدي نژاد به اوج خود رسيد. حتي سايت جهان نيوز نزديك به عليرضا زاكاني سال ۸۹بدون نام بردن از اسفنديار رحيم مشايي كه تازه استعفا داده بود مدعي شد كه <<يكي از مقامات ارتش كشور>> با مرتاض ۴۰۰ ساله هندي در ارتباط است. حسين فدايي، مجتبي ذوالنوري، مرتضي نبوي و برخي ديگر از اصولگرايان ادعاهايي مشابه در مورد جريان نزديك به احمدي نژاد مطرح كردند و حتي مصباح يزدي احمدي نژاد را <<سحر شده>> توصيف كرد. بعد از بازداشت <<عباس غفاري>> رمال معروف كه اعتراف كرده بود با بعضي از نزديكان محمود احمدي نژاد ارتباط داشته، موضوع ارتباطاتي از اين دست و رواج آن ميان برخي سياست مداران بيش از پيش مطرح شد. برخي اصلاح طلبان همچون محمد عطريانفر، عضو حزب كارگزاران سازندگي نيز روايتي از مراجعه يك رمال به ستاد مركزي خاتمي در سال ۷۶ و پيش بيني راي ۲۰ ميليوني سيد محمد خاتمي مطرح كرده اند.

  • منبع خبر : روزنامه اعتماد