آژانس انرژی اتمی
اظهارات جدید مدیرکل آژانس درباره بازرسی‌های اخیر در ایران 04 آبان 1399

اظهارات جدید مدیرکل آژانس درباره بازرسی‌های اخیر در ایران

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفت و گویی به بازرسی اخیر اعلام شده در ایران اشاره کرد.