ابوریحان بیرونی
امروز كسي در حد ابن‌سينا و بيروني نداريم 04 آذر 1399
غلامرضا اعواني استاد فلسفه:

امروز كسي در حد ابن‌سينا و بيروني نداريم

ترجمه به معناي بازگرداندن مفاهيم و معاني از يك زبان به زباني ديگر، امري رايج و هميشگي در جهان انسان‌هاست و انسان‌ها آگاهانه يا ناخودآگاه در فعاليت‌هاي روزمره خود براي فهم گفتار و كردار ديگران و نشانه‌هاي ديداري و نوشتاري و شنيداري و ...كه با آنها مواجه مي‌شوند، دست به ترجمه مي‌زنند.