احمد آقالو
یادی از حمید سمندریان؛ تو نیستی استاد و ما منقرض شدیم 24 تیر 1401

یادی از حمید سمندریان؛ تو نیستی استاد و ما منقرض شدیم

استاد ما! استاد همه آنهایی که تو را دیده یا ندیده اند! از آدم‌های بزرگ به همه می‌رسد، چه شاگردش بوده‌اند و چه فقط از تو شنیده‌اند.