ایرج حریرچی
کادر درمان کشور تحمل رویارویی با موج چهارم بیماری را ندارد 27 دی 1399

کادر درمان کشور تحمل رویارویی با موج چهارم بیماری را ندارد

ایرج حریرچی معاون وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی: کادر درمان کشور تحمل رویارویی با موج چهارم بیماری را ندارد.