بحث های فلسفی
🎧/بشنوید:تصور غلطی است که بیماری فراگیر کرونا را بلایی آسمانی بدانیم 16 آبان 1399
طرح بحث از آیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد

🎧/بشنوید:تصور غلطی است که بیماری فراگیر کرونا را بلایی آسمانی بدانیم

تصور غلطی است که بیماری فراگیر کرونا را بلایی آسمانی بدانیم؛ این بیماری محصول تعرض و تجاوز انسان به طبیعت است