بدهکار بانکی
جزییات دستگیری دو بدهکار «بزرگ بانکی» 12 آذر 1399

جزییات دستگیری دو بدهکار «بزرگ بانکی»

رییس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ: دو بدهکار بزرگ بانکی در تهران دستگیر شدند