جریمه افراد فاقد ماسک
آغاز جریمه افراد فاقد ماسک در تهران 25 آذر 1399
استاندار تهران خبر داد:

آغاز جریمه افراد فاقد ماسک در تهران

استاندار تهران با اشاره به آغاز طرح جریمه افراد فاقد ماسک در تهران از اثرگذاری مطلوب طرح شهید سلیمانی خبر داد.