جلا ستاری
سخني به دريغ 18 مرداد 1400

سخني به دريغ

دكتر ستاری -جلال‌ ستاری- را می‌توانم گفت، مردِ معرفت، نادر كسی كه می‌توانمش گفت: روشنفكر.