حقوقدان
استمرار توجه‌نکردن به اجرای قانون 06 آبان 1399

استمرار توجه‌نکردن به اجرای قانون

آنچه در آبادان و مشهد اتفاق افتاد، فردا و پس فردا و به درازای ادامه این وضع که توجه نکردن به اجرای قانون است، استمرار خواهد یافت.