داستان نویسی
سماجتِ تاریخ 14 آبان 1399
چمدان بزرگ علوی به‌روایتِ احمد غلامی و سعید رضوانی

سماجتِ تاریخ

برای نویسندگانی که قصه‌گویی در داستان برایشان اهمیت دارد، بزرگ علوی می‌تواند پدر معنوی و راهگشای آنان باشد. آنچه در داستان‌های این نویسنده چشمگیر است، همانا اصرار او بر قصه‌گویی و ایجادِ جذابیت در روایت است.