دختر لُر نخستین فیلم ناطق فارسی
۳۰ آبان اولین نمایش دختر لر نخستین فیلم ناطق فارسی 30 آبان 1399

۳۰ آبان اولین نمایش دختر لر نخستین فیلم ناطق فارسی

دختر لُر نخستین فیلم ناطق فارسی است.