دستگاه قضا
گام‌هايي مثبت 22 آبان 1399
عمادالدين باقي:

گام‌هايي مثبت

واقعيت آن است خبري كه منتشر شد، خبري خوشحال‌كننده بود؛ چراكه معضل بزرگي در قوه قضاييه وجود دارد كه ما سال‌هاست با آن دست به گريبانيم و هميشه از استقلال قاضي و استقلال قوه قضاييه مي‌گوييم اما در عمل همواره ديده‌ايم كه برخي شعب خاص در قوه قضاييه تعبيه شده‌اند كه  بيشتر متاثر از نظر ضابطين فعاليت  مي‌كنند.