رهبر ارکستر ایران
ارکستر سمفونیک چه کم از تیم ملی فوتبال دارد؟! 05 آبان 1399
گفت وگو با علی رهبری ـ رهبر ارکستر

ارکستر سمفونیک چه کم از تیم ملی فوتبال دارد؟!

علی رهبری درباره تشکیل شورای ارکستر سمفونیک تهران و هدایت این ارکستر می‌گوید: بیش از ۹۰ درصد ارکسترهای دنیا مدیر هنری و رهبر دائم دارند و شورای آنها از بین نوازندگان ارکستر انتخاب می‌شود؛ اینگونه نیست که شورای ارکسترها از بین افرادی خارج از ارکستر انتخاب شود.