ساترا، صدا و سیما، شبکه نمایش خانگی، پلتفرهای نمایش فیلم
حمله ساترا به شبکه نمایش خانگی پاسخی به‌ فرمان آتش جبلی است؟ 26 تیر 1401
رئیس ساترا، رئیس صداوسیما و بقیه روسایی که نگاه حذفی دارند،می‌دانند رقیب اگر نسازد آنها برنده نیستند

حمله ساترا به شبکه نمایش خانگی پاسخی به‌ فرمان آتش جبلی است؟

از سخنان آتشین پیمان جبلی در دانشگاه صنعتی شریف که همه فریادهایش را بر سر پلتفرم‌های داخلی می‌کشید و اصرار داشت که از تبلیغ شیطان‌پرستی تا ضدیت با امنیت در شبکه نمایش خانگی تبلیغ می‌شود؛ کمتر از دو ماه گذشته است. جملاتی که به گمان برخی دستور و فرمان آتش به سمت پلتفرم‌ها بود، شاید بتوان نامه مقیسه رئیس ساترا را در همین مسیر و در پاسخ به آن فرمان و اقدام حمله به شبکه نمایش خانگی تلقی کرد.

یارگیری صدا و سیما برای تعلیق پلتفرم‌ها 24 تیر 1401

یارگیری صدا و سیما برای تعلیق پلتفرم‌ها

نامه ای از سعید مقیسه رئیس ساترا به پیمان جبلی منتشر شده که در بندهایی از آن با اشاره به مصوبه  شورای فضای مجازی صدا و سیما، از عزم جدید ساترا برای برخورد و تعلیق پلتفرم‌های شبکه نمایش خانگی اشاره شده است.