سازمان تامین اجتماعی
درمان بازنشستگان تامین اجتماعی رایگان است 29 دی 1399
معاون درمان تامین اجتماعی:

درمان بازنشستگان تامین اجتماعی رایگان است

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی گفت: هزینه معالجه و درمان بیمه‌شدگان اجباری و بازنشستگان تأمین اجتماعی و همچنین افراد تبعی آنها در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی رایگان است.