سخنگوی دبیرکل سازمان ملل
هر گونه تروری را محکوم می‌کنیم 09 آذر 1399
سخنگوی دبیرکل سازمان ملل:

هر گونه تروری را محکوم می‌کنیم

سخنگوی دبیرکل سازمان : هر گونه تروری را محکوم می‌کنیم.