سعید معدنی جامعه شناس
اقدامات مشترک مردم و دولت کلید کنترل کرونا 26 آبان 1399

اقدامات مشترک مردم و دولت کلید کنترل کرونا

بیش از هشت ماه است که کرونا میهمان نــــاخوانـــده مــــردم ایران و جهان شده است.