شهید محسن فخری زاده
جهاد علمی شهید نباید با اقدامات تفرقه انگیز خدشه دار گردد 03 دی 1399
واکنش خانواده شهید فخری زاده به تغییر نام خیابان شجریان:

جهاد علمی شهید نباید با اقدامات تفرقه انگیز خدشه دار گردد

واکنش خانواده شهید فخری زاده به تغییر نام خیابان شجریان: جهاد علمی شهید نباید با اقدامات تفرقه انگیز خدشه دار گردد.