شورای نگهبان
سخنان رئیس‌جمهور برای ثبت در تاریخ است، نه اجرا 02 دی 1399
نعمت احمدی حقوقدان

سخنان رئیس‌جمهور برای ثبت در تاریخ است، نه اجرا

درمورد اصل 113 قانون اساسي، تفسير شوراي نگهبان که در 12 تيرماه سال 91 تحت شماره 47142/30/91 صورت گرفته، في‌الواقع اصل 113 را با ابهاماتي روبه‌رو کرد.