صادرکنندگان
۷۰ صادرکننده کارتن خواب کجا هستند؟ 05 آبان 1399

۷۰ صادرکننده کارتن خواب کجا هستند؟

رییس کل بانک مرکزی، هفته قبل در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خبر از وجود ۷۰ صادرکننده کارتن خواب داد؛ خبری که گویا به هیچ عنوان به مذاق بخش خصوصی خوش نیامده است.