عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
منتقد باش اما مسئولیت‌پذیر 01 آذر 1399

منتقد باش اما مسئولیت‌پذیر

حکومت و دولت وظایف بسیاری - از فراهم کردن امکانات بهداشتی و درمانی تا تأمین مالی و سیاست‌گذاری اقتصادی درست برای افزایش تاب‌آوری مردم در برابر پیامدهای اقتصادی کرونا - برای حفاظت شهروندان در برابر بیماری کرونا و مدیریت آن برعهده دارند.