علی ربیعی سخنگوی دولت
هنرمندان بیمه بیکاری دریافت می کنند 02 دی 1399
ربیعی سخنگوی دولت:

هنرمندان بیمه بیکاری دریافت می کنند

علی ربیعی سخنگوی دولت در ویدئوکنفرانس خبری، با بیان اینکه در جلسه گذشته هیات دولت به یک نگرانی دیرین جامعه هنری پاسخ داده شد و اصحاب فرهنگ - هنر و رسانه صاحب صندوق بیمه بیکاری شدند، گفت: برابر با این مصوبه، شاغلین فرهنگی، هنری و رسانه ای که درآمد اصلی خود را از این فعالیت ها دریافت می کنند. در صورتی که یکسال حق بیمه خود را پرداخت کرده باشند، از بیمه بیکاری در شرایط از دست دادن شغل و فعالیت برخوردار خواهند بود.