غلظت آلودگی هوا
همه متهمان آلودگی 24 دی 1399

همه متهمان آلودگی

غلظت آلودگی هوا در هر منطقه تابع دو پارامتر تولید آلودگی (از خودروها، صنایع و منازل) و شرایط هواشناسی است.