فرشاد مومنی اقتصاددان
ناگفته هايی از عوامل ويرانگری اقتصاد 24 دی 1399

ناگفته هايی از عوامل ويرانگری اقتصاد

به چه میزان می‌توان نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی مردم در آینده امیدوار بود؟ آیا نشانه‌هایی از امیدواری در وضعیت اقتصادی مردم مشاهده می‌شود؟