فریدریش هگل
سالمرگ فریدریش هگل فیلسوف بزرگ آلمانی است 23 آبان 1399

سالمرگ فریدریش هگل فیلسوف بزرگ آلمانی است

گئورگ ویلهلم فریدریش هگل، فیلسوف بزرگ آلمانی و یکی از پدیدآورندگان ایده‌آلیسم آلمانی بود.