فعال سیاسی
پرسشي از هيات منصفه 06 آبان 1399

پرسشي از هيات منصفه

بالاخره پس از 40 سال دادگاه رسيدگي به اتهامات سياسي برگزار شد، جالب است كه قانون آن در ابتداي سال 95 تصويب شد ولي امسال و پس از 4 سال براي اولين  بار دو جلسه آن برگزار شد.