مجلس شورای ملی
تاج‌گذاری محمدعلی شاه قاجار مردی که مجلس ملی را به توپ بست 20 آبان 1399

تاج‌گذاری محمدعلی شاه قاجار مردی که مجلس ملی را به توپ بست

محمدعلی‌شاه (۱ تیر ۱۲۵۱ – ۱۶ فروردین ۱۳۰۴ خورشیدی) ششمین پادشاه از دودمان قاجار بود. او در ۱۲۸۵ خورشیدی به سلطنت رسید و تا سال ۱۲۸۸ که مجبور به برکناری شد حکومت کرد.