محمد فاضلی
منتقد باش اما مسئولیت‌پذیر 01 آذر 1399

منتقد باش اما مسئولیت‌پذیر

حکومت و دولت وظایف بسیاری - از فراهم کردن امکانات بهداشتی و درمانی تا تأمین مالی و سیاست‌گذاری اقتصادی درست برای افزایش تاب‌آوری مردم در برابر پیامدهای اقتصادی کرونا - برای حفاظت شهروندان در برابر بیماری کرونا و مدیریت آن برعهده دارند.

عادل فردوسی‌پور، انحصار و چیزباختگی 14 آبان 1399

عادل فردوسی‌پور، انحصار و چیزباختگی

عادل فردوسي‌پور در مصاحبه‌اي با سروش صحت مي‌گويد دلم براي برنامه نود تنگ شده است؛ و در برابر اين سوال که چرا از ايران نمي‌روي هم مي‌گويد دوست دارم در ايران کار کنم. همين دو جمله براي جلب توجه به يک نکته بسيار مهم کافي است. زندگي بيرون از سيطره فراگير قدرت حکومتي ضروري است […]