مديريت بحران
سياستي مشابه در جنگ وكرونا 24 آبان 1399
عباس عبدي

سياستي مشابه در جنگ وكرونا

استاد فيرحي هم از ميان ما رفت و جامعه علمي كشور را متأثر نمود و اين پرسش دوباره مطرح شد كه چرا يكي از بهترين استادان در حوزه علوم اجتماعي خود را از دست داديم؟