مهدهای کودک
تعطیلی دو هفته ای مهدهای کودکِ استان تهران از اول آذرماه 28 آبان 1399

تعطیلی دو هفته ای مهدهای کودکِ استان تهران از اول آذرماه

مدیرکل بهزیستی استان تهران از تعطیلی مهدهای کودک استان تهران از اول آذرماه به دو هفته خبر داد.