میرزا محمدتقی‌خان فراهانی امیرکبیر
سال روز قتل امیرکبیر در حمام باغ فین کاشان است 20 دی 1399

سال روز قتل امیرکبیر در حمام باغ فین کاشان است

میرزا محمدتقی‌خان فراهانی (زادهٔ ۱۱۸۵ خورشیدی در هزاوه، اراک – درگذشتهٔ ۲۰ دی ۱۲۳۰ خورشیدی در باغ فین کاشان) مشهور به امیرکبیر، اولین صدراعظم‌ ایران در زمان ناصرالدین‌شاه قاجار طی ۲۸ مهر ۱۲۲۷ خورشیدی تا ۲۲ آبان ۱۲۳۰ خورشیدی بود.