نحوه ویزیت بدون دفترچه بیمه شدگان تأمین اجتماعی
نحوه ویزیت بدون دفترچه تأمین اجتماعی اعلام شد 13 بهمن 1399
مدیر کل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی:

نحوه ویزیت بدون دفترچه تأمین اجتماعی اعلام شد

مدیر کل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی درباره نحوه ویزیت بدون دفترچه بیمه شدگان تأمین اجتماعی از اول اسفند در مراکز درمانی توضیح داد.