کتاب الهیات محیط زیست محقق داماد
نقد و نگاهی به کتاب «الهیات محیط زیست» نوشته «محقق داماد»+فایل صوتی 11 آذر 1399
شهین اعوانی

نقد و نگاهی به کتاب «الهیات محیط زیست» نوشته «محقق داماد»+فایل صوتی

شرح بحث از «شهین اعوانی» مفسر و پژوهشگر فلسفه